DOLENC TRANSFORMATORI PDF

Transformatori Dolenc. TRANSCRIPT. top related. Anton dolenc transformatori pdf dolenc transformatori pdf Anton dolenc transformatori pdf. Title, Transformatori I i II Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Author, Anton Dolenc. Publisher, Elektrotehnički fakultet, Length, pages. Export Citation. Get this from a library! Transformatori I i II. [Anton Dolenc].

Author: Nikolkree Zoloshura
Country: Grenada
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 22 May 2009
Pages: 477
PDF File Size: 10.69 Mb
ePub File Size: 6.44 Mb
ISBN: 628-8-80865-472-1
Downloads: 12244
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tajas

Shematski prikazite nemote transformatora jednofazno i oznaite pripadne brojeve namota za pojedine regulacijske poloaje. Za transformatore su jo poznati podaci napona kratkog spoja: Koliki napon pokazuje voltmetar, ako je napon izvora 20 V nazivne frekvencije?

FEM analysis and design of a voltage instrument transformer for digital sampling wattmeter

Published on Oct View 64 Download 2. Zadatak 18 U homogenom tijelu transforamtori se konstantno 2 kW gubitaka pri emu se tijelo zagrije u beskonano dugom vremenu na temperaturu 80 C. Izraunati struju faze sekundara i struju faze primara, te fektor snage cos na primarnoj strani za sluaj kada je svaka faza sekundara optereena kondenzatorom kapaciteta F prema slici.

  BARBARY SLAVESHIP PDF

Energetski Uinkoviti Distribucijski Transformatori Documents.

Kada je rastavlja K otvoren transformatlri pokazuje napon 0, a ako ga zatvorimo voltmetar pokazuje napon V. Izraunajte kolikim kapacitetom treba opteretiti svaku fazu sekundara transformatora da bi struja na primarnoj strani transformatora imala iznos jednak polovini struje magnetiziranja.

Osnovi elektrotehnike – Transformatori Documents. Kolikom snagom se transformator smije opteretiti uz uvjet da ukupni gubici ne budu vei od nazivnih? Pokusom optereenja transformatora dobiveni su sljedei podaci: Predavanja – Transformatori – Documents. Koliki ima transformator B graen slino transfrmatori A, ako su linearne dimenzije transformatora B tri puta poveane u odnosu na transformator A?

Omske otpore i rasipanje zanemariti.

Motori i Transformatori Documents. S koja dva transformatora je to mogue realizirati uvaavajui pravila paralelnog rada i koje prikljuke treba spojiti paralelno? Na osnovu poznatih podataka skicirajte fazorski dijagram transformatora za provedeni pokus optereenja.

Meuinduktivitet i zrani transformatori slike Engineering.

Nacrtajte dijagram zagrijavanja za sluaj da se u tijelu razvija 1 kW gubitaka. Koliki su linijski naponi na sekundaru ako je primar transformatora prikljuen na nazivni napon? Izraunati dozvoljeno trajanje preoptereenja za: Koji su nazivni podaci transformatora Sn’, uk’, ur’ dilenc takvim uvjetima? Ovo su izolacioni transformatori napravljeni da snabdevaju Meuinduktivitet i zrani transformatori Education. Torusni transformatori – Uvod Documents.

  CODIGO HDB3 PDF

Napon izvora je 3 kV, a frekvencija je Hz.

Transformatori Dolenc

Gubici zbog histereze proporcionalni su kvadratu indukcije. Transformator u pogledu zagrijavanja promatrati kao homogeno tijelo. Koliku e snagu transfromatori svaki od upotrebljenih transformatora? Transformator uzima iz mree u praznom hodu W.

Transformatori Dolenc – [PDF Document]

Na transformatoru je izveden pokus praznog hoda ime su dobiveni sljedei podaci: Da li se pri toma i u kojim granicama mijenja indukcija u transformtori AGU Katalog – strujni transformatori Documents. Transformatori – vts- masine Kolika e struja tei u kratkospojenom namotu transformatora? Elektricni transformatori i generatori Documents.

Koliki je linijski napon izvora?